ترخیص کاری پرویزخان خسروی

 

خدماتِ ما به صادرکنندگان کالا به عراق

 

1-ترخیص انواع کالا ازگمرک و انجام کلیه امورات گمرکی وخدمات بازرگانی با نرخ توافقی.
2-ارسال کالاهای ترخیصی وصادراتی از مرز پرویزخان، خسروی و سومار به تمام شهرهای شمال و جنوب عراق.
3-مشاوره به صادرکنندگان وتولیدکنندگان در زمینه ترخیص وصادرات کالابه اقلیم کردستان،بغداد و جنوب عراق.
4-پذیرش نمایندگی ترخیص کالا، از کلیه شرکت ها و کارخانجات خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سه مرز،پرویزخان،خسروی و سومار.
5-پذیرش نمایندگی از کلیه شرکت های حمل و نقل داخلی و بین المللی.


لیست اطلاعات ضروری برای صادرکنندگان در امر ترخیص کالا

فهرست اطلاعات لازم برای صادرات کالابه عراق درلیست سمت راست سایت درج گردیده است و بویژه لیست هزینه های گمرکی برای هرکامیون صادراتی وهمچنین جدول نرخ کرایه های حمل از مرزهای پرویزخان وخسروی به تمام استانهای عراق را میتوانید ملاحظه بفرمایید.

 

خبر!...خبر!...خبر!...خبر مهم برای صادرکنندگان

ترانزیت کالاهای غیرنفتی از مرز پرویزخان آغاز شد.

(تا قبل ازاین،فقط ترانزیت سوخت و مشتقات نفتی در مرز پرویزخان انجام میگرفت)

 

ترخیص کالامرزکردستان-خدمات بازرگانی مرزعراق- خدمات بازرگانی مرزکردستان-ترخیصکارمرزکردستان-صادرات کالامرزپرویزخان-ترخیص بارصادراتی مرزپرویزخان-ترخیص کالامرزعراق--خدمات بازرگانی مرزپرویزخان-ترخیص بارصادراتی مرزکردستان-ترخیص کارگمرکی مرزسومار-ترخیصکارگمرکی مرزپریزخان-شرایط صادرات به عراق-حق العمل کارتره بارمرزعراق-صادرات تره بار به عراق-صادرات میوه وتره باربه عراق-صادرات میوه به عراق-ترخیص کننده کالا به عراق-ترخیصکار میوه وتره باربه عراق-ترخیصکارتره بار به عراق-ترخیصکارگمرکی مرزسومار-ترخیصکارتره بارمرزعراق-خدمات بازرگانی مرزعراق-خدمات گمرکی درمرزعراق-صادرات کالا به عراق-ترخیص کارگمرک مرزعراق-خدمات گمرکی مرزعراق-خدمات گمرکی مرزپرویزخان-ترخیصکارگمرکی مرزعراق-ترخیصکار گمرکی مرزعراق-ترخیص کار گمرکی مرزعراق-ترخیصکارگمرکی مرزکردستان عراق-حق العمل کارتره بار مرزعراق-ترخیص کارگمرکی مرزباشماق-حق العملکارگمرکی مرزعراق-صادرات کالامرزعراق-صادرات کالامرزکردستان-صادرات کالاجنوب عراق-ترخیص بارصادراتی مرزعراق-ترخیص بارصادراتی جنوب عراق-ترخیص-ترخیص کالامرزخسروی-ترخیص کارمرزخسروی-ترخیص کالا به عراق-صادرات کالا به عراق-حق الملکارگمرکی مرزعراق-حق العملکارگمرک مرزعراق-ترانزیت کالامرزسومار-ترانزیت کالا مرزسومار-ترخیص کالای تجاری مرزعراق