ترخیص کاری پرویزخان خسروی

 

خدماتِ ما به صادرکنندگان کالا به عراق

 

1-ترخیص انواع کالا ازگمرک و انجام کلیه امورات گمرکی وخدمات بازرگانی با نرخ توافقی.
2-ارسال کالاهای ترخیصی وصادراتی از مرز پرویزخان، خسروی و سومار به تمام شهرهای شمال و جنوب عراق.
3-مشاوره به صادرکنندگان وتولیدکنندگان در زمینه ترخیص وصادرات کالابه اقلیم کردستان،بغداد و جنوب عراق.
4-پذیرش نمایندگی ترخیص کالا، از کلیه شرکت ها و کارخانجات خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در سه مرز،پرویزخان،خسروی و سومار.
5-پذیرش نمایندگی از کلیه شرکت های حمل و نقل داخلی و بین المللی.


لیست اطلاعات ضروری برای صادرکنندگان در امر ترخیص کالا

فهرست اطلاعات لازم برای صادرات کالابه عراق درلیست سمت راست سایت درج گردیده است و بویژه لیست هزینه های گمرکی برای هرکامیون صادراتی وهمچنین جدول نرخ کرایه های حمل از مرزهای پرویزخان وخسروی به تمام استانهای عراق را میتوانید ملاحظه بفرمایید.

ترخیص و صادرات خوراک دام به عراق با کارت بازرگانی خودمان

(بغیر از خوراک  آبزیان)

صادرات خوراک دام به عراق-صادرکننده خوراک دام عراق-ترخیص عراق-صادرکننده خوراک دام به عراق-ترخیص کار مرزعراق-ترخیصکار مرزعراق-ترخیص کارمرز عراق-ترخیص کالا به عراق

 

ترخیص کالامرزکردستان-خدمات بازرگانی مرزعراق- خدمات بازرگانی مرزکردستان-ترخیصکارمرزکردستان-صادرات کالامرزپرویزخان-ترخیص بارصادراتی مرزپرویزخان-ترخیص کالامرزعراق--خدمات بازرگانی مرزپرویزخان-ترخیص بارصادراتی مرزکردستان-ترخیص کارگمرکی مرزسومار-ترخیصکارگمرکی مرزپریزخان-شرایط صادرات به عراق-حق العمل کارتره بارمرزعراق-صادرات تره بار به عراق-صادرات میوه وتره باربه عراق-صادرات میوه به عراق-ترخیص کننده کالا به عراق-ترخیصکار میوه وتره باربه عراق-ترخیصکارتره بار به عراق-ترخیصکارگمرکی مرزسومار-ترخیصکارتره بارمرزعراق-خدمات بازرگانی مرزعراق-خدمات گمرکی درمرزعراق-صادرات کالا به عراق-ترخیص کارگمرک مرزعراق-خدمات گمرکی مرزعراق-خدمات گمرکی مرزپرویزخان-ترخیصکارگمرکی مرزعراق-ترخیصکار گمرکی مرزعراق-ترخیص کار گمرکی مرزعراق-ترخیصکارگمرکی مرزکردستان عراق-حق العمل کارتره بار مرزعراق-ترخیص کارگمرکی مرزباشماق-حق العملکارگمرکی مرزعراق-صادرات کالامرزعراق-صادرات کالامرزکردستان-صادرات کالاجنوب عراق-ترخیص بارصادراتی مرزعراق-ترخیص بارصادراتی جنوب عراق-ترخیص-ترخیص کالامرزخسروی-ترخیص کارمرزخسروی-ترخیص کالا به عراق-صادرات کالا به عراق-حق الملکارگمرکی مرزعراق-حق العملکارگمرک مرزعراق-ترانزیت کالامرزسومار-ترانزیت کالا مرزسومار-ترخیص کالای تجاری مرزعراق