ترخیص کاری پرویزخان خسروی

ناوونیشان: پارریزگای کرماشان - شاری قه سرشیرین - بازارچه ی په رویزخان - غورفه ی 154
تلیفون نیوسینگه (+98)8342484008
ئیمیل: info@maleki-trading.com
مالپه ر:  wwww.maleki-trading.com
ناو  
ئیمیل  
نامه