ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخی کریی گواستنه وه ی ئه نواعی تریله له مه رزی په رویزخان بو بغدا و جونوب عیراق

سەبارەت بە نرخی کرێ گواستنەوەی بار لە خوارەوە، ئێمە هیچ جۆرە بەرپرسیارییەتی یاسایی و فەرمیمان نییە و گواستنەوە بە کرێی خوارەوە لە ئێستادا لە سنووری پەرویزخان و سنووری مەنزەریە لە ئەنجام دایە و ئەم نرخانە تایبەتە بە کرێی گواستنەوەی باری بازرگانی لە بارودۆخی ئاسایی و بازاڕی ناوخۆی عیراق.

ردیفمه بدعمه قسه دنه وع تره یلهنرخی گواستنه وهبه روار ئه علانی نرخته وزیحات
1مه رز په رویزخانبغداتریله فه لات850.000 دینار2017.4.21
2مه رز په رویزخانبه غداتریله بان واز850.000 دینار2017.4.21
3مه رز په رویزخانبغداتریله که بس1000.000 دینار2017.4.21
4مه رز په رویزخانبغداتریله به رراد1.150.000 تا1.200.000 دینار2017.4.21
6مه رز په رویزخاننه جفتریله بان واز1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
7مه رز په رویزخاننه جفتریله که بس1.300.000 تا1.400.000 دینار2017.4.21
8مه رز په رویزخاننه جفتریله به رراد1.500.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
9مه رز په رویزخانکه ربه لاتریله فه لات1.250.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
10مه رز په رویزخانکه ربه لاتریله بان واز1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
11مه رز په رویزخانکه ربه لاتریله که بس1.300.000 تا1.400.000 دینار2017.4.21
12مه رز په رویزخانکه ربه لاتریله به رراد1.500.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
13مه رز په رویزخانبه عقووبهتریله فه لات800.000 تا850.000 دینار2017.4.21
14مه رز په رویزخانبه عقووبهتریله بان واز800.000 تا850.000 دینار2017.4.21
15مه رز په رویزخانبه عقووبهتریله که بس800.000 تا850.000 دینار2017.4.21
16مه رز په رویزخانبه عقووبهتریله به رراد1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
17مه رز په رویزخانمووسلتریله فه لات2017.4.21
18مه رز په رویزخانمووسلتریله بان واز2017.4.21
19مه رز په رویزخانمووسلتریله که بس2017.4.21
20مه رز په رویزخانمووسلتریله به رراد2017.4.21
21مه رز په رویزخانحلهتریله فه لات1.150.000 تا1.200.000 دینار2017.4.21
22مه رز په رویزخانحلهتریله بان واز1.150.000 تا1.200.000 دینار2017.4.21
23مه رز په رویزخانحلهتریله که بس1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
24مه رز په رویزخانحلهتریله به رراد1.400.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
25مه رز په رویزخانتیکریتتریله فه لات2017.4.21
26مه رز په رویزخانتیکریتتریله بان واز2017.4.21
27مه رز په رویزخانتیکریتتریله که بس2017.4.21
28مه رز په رویزخانتیکریتتریله که بس2017.4.21
30مه رز په رویزخانرومادیتریله بان واز2017.4.21
31مه رز په رویزخانرومادیتریله که بس2017.4.21
32مه رز په رویزخانرومادیتریله فه لات2017.4.21
33مه رز په رویزخانبه سرهتریله فه لات1.750.000 تا1.800.000 دینار2017.4.21
34مه رز په رویزخانبه سرهتریله بان واز1.750.000 تا1.800.000 دینار2017.4.21
35مه رز په رویزخانبه سرهتریله که بس1.800.000 تا1.900.000 دینار2017.4.21
36مه رز په رویزخانبه سرهتریله به رراد1.800.000 تا2.000.000 دینار2017.4.21
37مه رز په رویزخانکووتتریله فه لات1.250.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
38مه رز په رویزخانکووتتریله بان واز1.250.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
39مه رز په رویزخانکووتتریله که بس1.300.000 تا1.400.000 دینار2017.4.21
40مه رز په رویزخانکووتتریله به رراد1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
41مه رز په رویزخانعه مارهتریله فه لات1.450.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
42مه رز په رویزخانعه مارهتریله بان واز1.450.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
43مه رز په رویزخانعه مارهتریله که بس1.500.000 الی1.550.000 دینار2017.4.21
44مه رز په رویزخانعه مارهتریله به رراد1.500.000 الی1.600.000 دینار2017.4.21
45مه رز په رویزخانناسریهتریله فه لات1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
46مه رز په رویزخانناسریهتریله بان واز1.450.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
47مه رز په رویزخانناسریهتریله که بس1.500.000 الی1.600.000 دینار2017.4.21
48مه رز په رویزخانناسریهتریله به رراد1.650.000 تا1.700.000 دینار2017.4.21
49مه رز په رویزخانسه ماوهتریله فه لات1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
50مه رز په رویزخانسه ماوهتریله بان واز1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
51مه رز په رویزخانسه ماوهتریله که بس1.550.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
52مه رز په رویزخانسه ماوهتریله به رراد1.600.000 تا1.700.000 دینار2017.4.21
53مه رز په رویزخاندیوانیهتریله فه لات1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
54مه رز په رویزخاندیوانیهتریله بان واز1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
55مه رز په رویزخاندیوانیهتریله بان واز1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
56مه رز په رویزخاندیوانیهتریله به رراد1.400.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21