ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخی کریی گواستنه وه ی ئه نواعی تریله له مه رزی  مه نزه ریه بو  به غداد

و جونوب عیراق

له سنووری  مه نزه ریه،باری دوو سه یاره ئیرانی له بان  یه ک سه یاره ی عیراقی بارگییری ئه بییت.

سەبارەت بە نرخی کرێ گواستنەوەی بار لە خوارەوە، ئێمە هیچ جۆرە بەرپرسیارییەتی یاسایی و فەرمیمان نییە و گواستنەوە بە کرێی خوارەوە لە ئێستادا لە سنووری پەرویزخان و سنووری مەنزەریە لە ئەنجام دایە و ئەم نرخانە تایبەتە بە کرێی گواستنەوەی باری بازرگانی لە بارودۆخی ئاسایی و بازاڕی ناوخۆی عیراق.

 

ردیفمه بده عمه قسه دنه وع تره یلهنرخی گواستنه وهبه روار ئه علانی نرخته وزیحات
2مه نزه ریهبه غداتریله بان واز700.000 دینار2017.4.21
3مه نزه ریهبه غداتریله که بس800.000 دینار2017.4.21
4مه نزه ریهبه غداتریله به رراد1000.000 دینار2017.4.21
5مه نزه ریهنجفتریله فه لات1.150.000 تا1.200.000دینار2017.4.21
6مه نزه ریهنجفتریله بان واز1.1500.000 تا1.200.000 دینار2017.4.21
7مه نزه ریهنجفتریله که بس1.200.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
8مه نزه ریهنجفتریله به رراد1.500.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
9مه نزه ریهکه ربه لاتریله فه لات1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
10مه نزه ریهکه ربه لاتریله بان واز1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
11مه نزه ریهکه ربه لاتریله که بس1.250.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
12مه نزه ریهکه ربه لاتریله به رراد1.500.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
13مه نزه ریهبه عقووبهتریله فه لات700.000 تا750.000 دینار2017.4.21
14مه نزه ریهبه عقووبهتریله بان واز700.000 تا750.000 دینار2017.4.21
15مه نزه ریهبه عقووبهتریله که بس800.000 تا850.000 دینار2017.4.21
16مه نزه ریهبه عقووبهتریله به رراد1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
17مه نزه ریهمووسلتریله فه لات2017.4.21
18مه نزه ریهمووسلتریله بان واز2017.4.21
19مه نزه ریهمووسلتریله که بس2017.4.21
20مه نزه ریهمووسلتریله به رراد2017.4.21
21مه نزه ریهحلهتریله فه لات1.100.000 تا1.150.000 دینار2017.4.21
22مه نزه ریهحلهتریله بان واز1.100.000 تا1.150.000 دینار2017.4.21
23مه نزه ریهحلهتریله که بس1.100.000 تا1.150.000 دینار2017.4.21
24مه نزه ریهحلهتریله به رراد1.400.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
25مه نزه ریهتیکریتتریله فه لات2017.4.21
26مه نزه ریهتیکریتتریله فه لات2017.4.21
27مه نزه ریهتیکریتتریله که بس2017.4.21
28مه نزه ریهتیکریتتریله که بس2017.4.21
30مه نزه ریهتیکریتتریله که بس2017.4.21
31مه نزه ریهتیکریتتریله که بس2017.4.21
32مه نزه ریهرومادیتریله به رراد2017.4.21
33مه نزریهبه سرهتریله فه لات1.700.000 تا1.750.000دینار2017.4.21
34مه نزریهبه سرهتریله بان واز1.700.000 تا1.750.000دینار2017.4.21
35مه نزریهبه سرهتریله که بس1.750.000 تا1.800.000 دینار2017.4.21
36مه نزریهبه سرهتریله به رراد1.800.000 تا2.000.000 دینار2017.4.21
37مه نزریهکوتتریله فه لات1.200.000 تا1.250.000 دینار2017.4.21
38مه نزریهکوتتریله بان واز1.250.000 تا1.300.000 دینار2017.4.21
39مه نزریهکوتتریله که بس1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
40مه نزریهکوتتریله به رراد1.400.000 تا1.500.000 دینار2017.4.21
41مه نزریهعه مارهتریله فه لات1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
42مه نزریهعه مارهتریله بان واز1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
43مه نزه ریهعه مارهتریله که بس1.500.000 تا1.550.000 دینار2017.4.21
44مه نزه ریهعه مارهتریله به رراد1.500.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
45مه نزه ریهناسریهتریله فه لات1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
46مه نزه ریهناسریهتریله بان واز1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
47مه نزه ریهناسریهتریله که بس1.500.000 تا1.550.000 دینار2017.4.21
48مه نزه ریهناسریهتریله به رراد1.500.000 تا1.550.000 دینار2017.4.21
49مه نزه ریهسه ماوهتریله فه لات1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
50مه نزه ریهسه ماوهتریله بان واز1.400.000 تا1.450.000 دینار2017.4.21
51مه نزه ریهسه ماوهتریله که بس1.550.000 تا1.600.000 دینار2017.4.21
52مه نزه ریهسه ماوهتریله به رراد1.600.000 تا1.700.000 دینار2017.4.21
53مه نزه ریهدیوانیهتریله فه لات1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
54مه نزه ریهدیوانیهتریله بان واز1.300.000 تا1.350.000 دینار2017.4.21
55مه نزه ریهدیوانیهتریله که بس1300000 تا1350000 دینار2017.4.21
56مه نزه ریهدیوانیهتریله به رراد1350000 تا1400000 دینار2017.4.21