ترخیص کاری پرویزخان خسروی

هزینه های بار صادراتی در گمرک ایران در مرز پرویزخان

 

هزینه های بارصادراتی در مرزپرویزخان به سه بخش تقسیم می شوند:

الف-هزینه های اداری و گمرکی

 ب-هزینه های کامیون حامل بار صادراتی(اجرت تخلیه بار+ انعام کارگر یا راننده جرثقیل یا راننده لیفتراک +باسکول)

ج-هزینه حق العمل وترخیص کالا(اُجرت ترخیصکاری)

 

الف- هزینه های اداری و گمرکی بار صادراتی:

اگر بار صادراتی در گمرک پرویزخان، گمرک بشود یا به اصطلاح اظهار گردد، هزینه های آن به قرار زیر می­باشد:

+ 20000 تومان،هزینه ثبت اظهارنامه گمرکیِ محموله کامیون صادراتی

+ 20000 تومان،اُجرت اظهارنامه نویس

+ 3000  تومان،بابت هر قلم کالای اضافی که درمحموله کامیون صادراتی باشد(مثلأ اگرمحموله کامیون 4قلم کالاباشد،بابت 3قلم کالای اضافی 9000توان به هزینه ثبت اظهارنامه اضافه میشود.
______________
جمعأ 43000 تومان

توجه : کلیه بارهای صادراتی که درساعات اداری در گمرک مرزپرویزخان تشریفات گمرکی آن ها انجام می شود و به اصطلاح اظهار می شوند از پرداخت حق دیماند گمرک معاف هستند، امّا بارهای پلمپ سایر گمرکات کشورکه بعد از ساعت اداری یعنی ساعت 2 بعدازظهر وارد گمرک مرزپرویزخان بشوند، اگر سند اظهارنامه آن ها متعلق به یک تا دوازده ماشین باشد باید بابت هر سند مبلغ 10500 تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود و اگر سند متعلق به بیش از دوازده ماشین تا بیست ماشین باشد باید مبلغ 21000  تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود.

استثناء: اگر بار کامیون صادراتی در گمرکات سایر شهرهای ایران گمرک شده باشد و به اصطلاح پلمپ سایر گمرکات باشد، هیچ نوع هزینه گمرکی ندارد.

 

ب- لیست هزینه کامیون های حامل بار صادراتی :

1-  86000 تومان،هزینه تخلیه وپارکینگ تریلری که بار آن زیرهشت تن میباشد (تخلیه وبارگیری بوسیله کارگر).

2-  96000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که بار آن بیش ازهشت تن است(تخلیه بوسیله کارگر).

3-  96000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارگینگ تریلر یخچالدار(تخلیه وبارگیری بوسیله کارگر).

4-  100000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که تخلیه وبارگیری آن بوسیله جرثقیل انجام میگیرد.

5-  85000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ تریلری که تخلیه وبارگیری آن توسط لیفتراک انجام میگیرد.

6-  27000 تومان،هزینه عوارض ورودی وپارکینگ تریلر بونکر.

7-  27000 تومان،هزینه عوارض ورودی وپارکینگ تریلرتانکر.

8-  80000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیون ده تن جفت.

9-  65000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیون ده تن تک.

10- 47000 تومان،هزینه تخلیه وبارگیری وپارکینگ کامیونت(خاور،ایسوزو، و....).

لازم به ذکر است که،هزینه باسکول برای هردستگاه کامیون وکامیونت مبلغ 10000 تومان میباشدوتمام محموله هایی که در مرز گمرک میشوندویا به اصطلاح اظهار میشوند،باید کامیون آنها بر روی باسکول توزین بشودومبلغ باسکول را بپردازند ولی محموله هایی که در گمرکات سایر شهرهای ایران گمرک شده اند وبه اصطلاح پلمپ سایر گمرکات کشور باشند ،نیازی به باسکول ندارند،مگر اینکه گمرک بعللی دستور باسکول آن را بدهد ویا اینکه صاحب باریا ترخیصکار عراقی تقاضای قبض باسکول مرز پرویزخان را بنماید ویا بعلل خاص دیگر باسکول در مرز انجام بگیرد.

هزینه پرداخت انعام به کارگران یا رانندگان جرثقیل و لیفتراک برای تریلر دربازارچه مرزی پرویزخان:

- هزینه انعام کارگران برای تخلیه وبارگیری تریلربطور عادی 30000 تومان است،ولی اگرزمان تخلیه وبارگیری تریلربرای کارگران طولانی باشد ویا اینکه سخت و پردردسرباشد،افزایش مبلغ انعام با کارگران،بصورت توافقی افزایش مییابد.

- هزینه انعام رانندگان تریلر ولیفتراک نیزبطورعادی 30000 تومان است،اما اگر زمان تخلیه وبارگیری آن بیش از حدطولانی باشد ویا اینکه سخت و پر دردسر باشد،مبلغ انعام بطور توافقی افزایش میابد.

 

ج- هزینه ترخیص کالا وحق العمل ترخیصکار(اجرت ترخیصکاری):

+ ..................تومان،اُجرت وحق العمل ترخیص کالا (توافقی بین صاحب کالا و ترخیصکار).

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان خسروی www.maleki-trading.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازاریابی کالا درعراق-بازاریابی محصولات در بازارعراق-بازاریابی کالا در بازارعراق-پیدا کردن مشتری عراقی-پیداکردن تاجرعراقی-پیداکردن بازرگان عراقی-پیدا کردن شرکت عراقی-پیداکردن شرکت تجاری عراقی-هزینه بار صادراتی در مرزعراق-مخارج بار صادراتی در مرز عراق-هزینه های کالای صادراتی در مرزعراق-ترخیصکارگمرک مرزعراق-ترخیص کارگمرک عراقی-ترخیصکار گمرک عراقی-ترخیصکارکاشی و سرامیک مرزعراق-ترخیصکارسنگ ساختمانی مرزعراق-ترخیص کاشی عراق-ترخیصکارکاشی وسرامیک عراق-ترخیص سنگ ساختمانی بغداد-ارسال کاشی وسرامیک به عراق-ترخیصکارگمرک کاشی وسرامیک عراق-ترخیصکارکاشی مرز عراق-ترخیصکار کاشی کردستان عراق-ترخیصکار کاشی مرزپرویزخان-ترخیصکار کاشی وسرامیک مرز پرویزخان-ترخیص کار کاشی و سرامیک پرویزخان-ترخیصکارکاشی گمرک پرویزخان-ترخیص کالا از گمرک پرویزخان-گمرک مرز پرویزخان-مدیر گمرک پرویزخان-سایت گمرک پرویزخان-تلفن گمرک پرویزخان-اخبار گمرک پرویزخان-