ترخیص کاری پرویزخان خسروی

هزینه های بار صادراتی در گمرک ایران درمرز خسروی

 

هزینه های بارصادراتی در مرزخسروی به سه بخش تقسیم می شوند:

الف-هزینه های اداری و گمرکی اظهار کالا

 ب-هزینه های کامیون های حامل کالا

ج-هزینه حق العمل وترخیص کالا(اُجرت ترخیصکاری)

 

الف- هزینه های اداری و گمرکی بار صادراتی:

اگر بار صادراتی در گمرک خسروی، گمرک بشود یا به اصطلاح اظهار گردد، هزینه های آن به قرار زیر می­باشد:

+ 25000 تومان،هزینه ثبت اظهارنامه گمرکی محموله ،اظهارنامه نویسی

+ 20000 تومان،مانیفیست برای هر کامیون

- کلیه بارهای صادراتی که درساعات اداری در گمرک خسروی تشریفات گمرکی آن ها انجام می شود و به اصطلاح اظهار می شوند از پرداخت حق دیماند گمرک معاف هستند ، امّا بارهای پلمپ سایر گمرکات کشورکه بعد از ساعت اداری یعنی ساعت 2 بعدازظهر وارد گمرک خسروی بشوند، اگر سند اظهارنامه آن ها متعلق به یک تا دوازده ماشین باشد باید بابت هر سند مبلغ 10500 تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود و اگر سند متعلق به  دوازده ماشین تا بیست ماشین باشد باید مبلغ 21000  تومان حق دیماند گمرکی پرداخت شود.

- اما اگر بارکامیون صادراتی وارده به گمرک خسروی،درگمرکات شهرهای مختلف کشورگمرک شده باشدویا به اصطلاح پلمپ سایر گمرکات باشد و درساعات اداری وارد گمرک خسروی بشود،هیچگونه هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد(البته بجز حق مانیفیست که آن هم 20000 تومان است).

 

ب- لیست هزینه کامیون های حامل بار صادراتی:

 

25000 تومان، بابت دریافتی عوارض داخل خسروی از هر کامیون صادراتی.

10000 تومان، بابت باسکول گمرک خسروی

 

نرخ تخلیه و بارگیری کامیون در مرز خسروی:

90000 تومان، هزینه تخلیه و بارگیری تریلر بوسیله کارگر.

70000 تومان، بابت تخلیه و بارگیری کامیون ده تن جفت.

60000 تومان،بابت تخلیه وبارگیری کامیون ده تن تک.

توجه: انعام کارگران توافقی است و برای تریلر درحالت عادی 30000 تومان می باشد ولی گاهی به سبب مشکل بودن یا زمان بر بودن بعضی از بارها مبلغ انعام کارگران به بالاتر افزایش می یابد و هرچه انعام کارگران بیشتر باشد آن ها در جابجایی بسته ها دقت بیشتری می کنند و بار سالم تخلیه و بارگیری می شود.

 

ج- هزینه حق العمل وترخیص کالا( اُجرت ترخیصکاری):

+.......................تومان،اُجرت وحق العمل ترخیصکار (توافقی بین صاحب کالا و ترخیصکار).

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان خسروی www.maleki-trading.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ترخیص کالا از گمرک خسروی-گمرک مرز خسروی-مدیر گمرک خسروی-سایت گمرک خسروی-تلفن گمرک خسروی--ترخیصکار کاشی مرزخسروی-ترخیصکار کاشی وسرامیک مرزخسروی-ترخیص کار کاشی وسرامیک مرزخسروی-ترخیصکار کاشی گمرک خسروی-ترخیصکارکاشی وسرامیک خسروی-ترخیصکار مصالح ساختمانی مرزخسروی-ترخیصکارمصالح ساختمانی گمرک خسروی-ترخیصکار کاشی مرزسومار-ترخیصکار کاشی وسرامیک گمرک سومار-ترخیص کار کاشی مرزسومار-