ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل انواع تریلراز مرز پرویزخان به شهرهای کردستان عراق

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این واحد ترخیصکاری هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد. وضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر می شود.

 

-حمل باربه کردستان عراق-حمل کالا به کردستان عراق-ارسال کالابه کردستان عراق-حمل ونقل کالابه اربیل-حمل ونقل کالابه سلیمانیه-حمل باربه اربیل-ترانزیت کالابه کردستان عراق-حمل باربه سلیمانیه-حمل ونقل باریه کردستان عراق-حمل ونقل کالابه کردستان عراق-حمل بارصادراتی به کردستان عراق-حمل کالای صادراتی به کردستان عراق-حمل کالای تجاری به کردستان عراق-ارسال بارازمرزایران به عراق-ترانزیت کالا به کردستان عراق-ارسال کالاازمرزایران به عراق-حمل بارازمرزایران به عراق-ارسال باراز ایران به عراق-حمل بار ازایران به عراق-حمل کالا ازایران به عراق-ارسال کالا ازایران به عراق-ترانزیت کالابه اربیل-ترانزیت کالابه سلیمانیه-ترانزیت کالا به اربیل-ترانزیت کالا به سلیمانیه-حمل کالای تجاری به اربیل-حمل کالای تجاری به سلیمانیه-ارسال بار به کلار-ارسال کالا به کلار-ترانزیت کالا ازمرز پرویزخان-ترانزیت کالا مرز پرویزخان-ترانزیت کالا به کردستان عراق-ترانزیت کالا به اربیل-ترانزیت کالا به سلیمانیه-ترانزیت کالا اربیل-ترانزیت کالا سلیمانیه-ارسال کالا به کردستان عراق-

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
1مرز پرویزخاناربیلتریلر کفی675.000 دینار1396.2.1
2مرز پرویزخاناربیلتریلر چادری800.000 دینار1396.2.1
3مرز پرویزخاناربیلتریلر لبه دار675.000 دینار1396.2.1
4مرز پرویزخاناربیلتریلر بخچال دار1.200.000 دینار1396.2.1
5مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر کفی450.000 دینار1396.2.1
6مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر چادری600.000 دینار1396.2.1
7مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر لبه دار500.000 دینار1396.2.1
8مرز پرویزخانسلیمانیهتریلر بخچال دار1.100.000 دینار1396.2.1
9مرز پرویزخانکرکوکتریلر کفی525.000 تا 550.000 دینار1396.2.1
10مرز پرویزخانکرکوکتریلر چادری700.000 دینار1396.2.1
11مرز پرویزخانکرکوکتریلر لبه دار550.000 دینار1396.2.1
12مرز پرویزخانکرکوکتریلر بخچال دار1.000.000 دینار1396.2.1
13مرز پرویزخاندهوکتریلر کفی900.000 دینار1396.2.1
14مرز پرویزخاندهوکتریلر کفی900.000 دینار1396.2.1
15مرز پرویزخاندهوکتریلر لبه دار1.100.000 دینار1396.2.1
16مرز پرویزخاندهوکتریلر بخچال دار1.800.000 دینار1396.2.1
17مرز پرویزخانکلارتریلر کفی350.000 دینار1396.2.1
18مرز پرویزخانکلارتریلر چادری400.000 دینار1396.2.1
19مرز پرویزخانکلارتریلر لبه دار400.000 دینار1396.2.1
20مرز پرویزخانکلارتریلر بخچال دار400.000 دینار1396.2.1