ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل باراز مرز پرویزخان به بغداد و شهرهای جنوب عراق

 

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این واحد ترخیصکاری هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد. وضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر می شود.

حمل ونقل کالا به عراق-ارسال کالابه عراق-حمل کالا به عراق-ارسال کالا به عراق-ارسال کالای صادراتی به عراق-ترانزیت کالا به عراق-حمل یکسره کالا به عراق-حمل یکسره کالااز ایران به کردستان عراق-حمل کالاازمرزبه شهرهای عراق-ترانزیت به عراق-ترانزیت کالا از مرز پرویزخان-ترانزیت کالا به اربیل-ترانزیت کالا به سلیمانیه-ترانزیت کالا ازمرز پرویزخان-حمل بار زمینی به عراق-حمل بار زمینی به اربیل-حمل بار زمینی به سلیمانیه-حمل بار زمینی به بغداد-ارسال کالا به عراق-ارسال کالا به بغداد-حمل کالا از ایران به عراق-ارسال کالا از ایران به عراق-قیمت حمل بار به عراق-قیمت حمل کالا به عراق-نرخ حمل کالا به عراق-باربری جهت ارسال بار به بغداد-باربری برای ارسال کالا به عراق-باربری برای ارسال کالا به بغداد-باربری ارسال کالا به بغداد-باربری حمل بار به عراق-باربری حمل کالا به عراق-نحوه ارسال بار به عراق-نحوه ارسال کالا به عراق

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
1مرزپرویزخانبغدادتریلرکفی800.000 دینار1397.9.1
2مرزپرویزخانبغدادتریلرلبه دار900.000 دینار1397.11.1
3مرزپرویزخانبغدادتریلرچادری900.000 دینار1397.11.1
4مرزپرویزخانبغدادتریلریخچالدار1.300.000 دینار1397.9.1
6مرزپرویزخاننجفتریلرلبه دار1.400.000 دینار1397.9.1
7مرزپرویزخاننجفتریلرچادری1.500.000 دینار1397.11.1
8مرزپرویزخاننجفتریلریخچالدار1.700.000 دینار1397.9.1
9مرزپرویزخانکربلاتریلرکفی1.100.000 دینار1397.9.1
10مرزپرویزخانکربلاتریلرلبه دار1.250.000 دینار1397.11.1
11مرزپرویزخانکربلاتریلرچادری1.250.000 دینار1397.11.1
12مرزپرویزخانکربلاتریلریخچال دار1.500.000 دینار1397.9.1
13مرزپرویزخانبعقوبهتریلرکفی700.000 دینار1397.9.1
14مرزپرویزخانبعقوبهتریلرلبه دار800.000 دینار1397.9.1
15مرزپرویزخانبعقوبهتریلرچادری800.000 دینار1397.9.1
16مرزپرویزخانبعقوبهتریلریخچالدار1.000.000 دینار1397.9.1
17مرزپرویزخانموصلتریلرکفی1396.2.1
18مرزپرویزخانموصلتریلرلبه دار1396.2.1
19مرزپرویزخانموصلتریلرچادری1396.2.1
20مرزپرویزخانموصلتریلریخچالدار1396.2.1
21مرزپرویزخانحلهتریلرکفی1.100.000 دینار1396.2.1
22مرزپرویزخانحلهتریلرلبه دار1.250.000 دینار1396.2.1
23مرزپرویزخانحلهتریلرچادری1.250.000 دینار1396.2.1
24مرزپرویزخانحلهتریلریخچالدار1.500.000 دینار1396.2.1
25مرزپرویزخانتکریتتریلرکفی1396.2.1
26مرزپرویزخانتکریتتریلرلبه دار1396.2.1
27مرزپرویزخانتکریتتریلرچادری1396.2.1
28مرزپرویزخانتکریتتریلرچادری1396.2.1
30مرزپرویزخانرمادیتریلرلبه دار1396.2.1
31مرزپرویزخانرمادیتریلرچادری1396.2.1
32مرزپرویزخانرمادیتریلرکفی1396.2.1
33مرزپرویزخانبصرهتریلرکفی1.750.000 تا1.800.000دینار1396.2.1
34مرزپرویزخانبصرهتریلرلبه دار1.750.000 تا1.800.000دینار1396.2.1
35مرزپرویزخانبصرهتریلرچادری1.800.000تا1.900.000 دینار1396.2.1
36مرزپرویزخانبصرهتریلریخچالدار1.800.000 تا2.000.000 دینار1396.2.1
37مرزپرویزخانکوتتریلرکفی1.250.000 تا1.300.000دینار1396.2.1
38مرزپرویزخانکوتتریلرلبه دار1.250.000 تا1.300.000دینار1396.2.1
39مرزپرویزخانکوتتریلرچادری1.300.000 تا1.400.000دینار1396.2.1
40مرزپرویزخانکوتتریلریخچالدار1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
41مرزپرویزخانعمارهتریلرکفی1.450.000 تا1.500.000دینار1396.2.1
42مرزپرویزخانعمارهتریلرلبه دار1.450.000 تا1.500.000دینار1396.2.1
43مرزپرویزخانعمارهتریلرچادری1.500.000 تا1.550.000 دینار1396.2.1
44مرزپرویزخانعمارهتریلریخچالدار1.500.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
45مرزپرویزخانناصریهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
46مرزپرویزخانناصریهتریلرلبه دار1.450.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
47مرزپرویزخانناصریهتریلرچادری1.500.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
48مرزپرویزخانناصریهتریلریخچالدار1.6500.000 تا1.700.000دینار1396.2.1
49مرزپرویزخانسماوهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
50مرزپرویزخانسماوهتریلرلبه دار1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
51مرزپرویزخانسماوهتریلرچادری1.550.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
52مرزپرویزخانسماوهتریلریخچالدار1.600.000 تا1.700.000دینار1396.2.1
53مرزپرویزخاندیوانیهتریلرکفی1300000 تا1350000 دینار1396.2.1
54مرزپرویزخاندیوانیهتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
55مرزپرویزخاندیوانیهتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
56مرزپرویزخاندیوانیهتریلریخچالدار1.400.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز پرویزخان
 هزینه های بارصادراتی درگمرک ایران در مرز خسروی
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به شهرهای کردستان عراق
 کرایه حمل بار از مرز پرویز خان به بغداد و جنوب عراق
 کرایه حمل بار از مرز خسروی به بغداد و جنوب عراق
 نحوه اخذگواهی مبدأ،برای صدورکالاهای ایرانی به عراق
 ضرورت آگاهی از قوانین گمرک عراق قبل ازصدور کالا
 قوانین و شرایط واردات کالا به عراق
 امتیازات بازارچه مرزی پرویزخان
 وضعیت صادرات ، واردات و ترانزیت کالا های غیرنفتی در مرز پرویزخان
 امکانات بازارچه مرزی پرویزخان برای بارهای تجاری و به ویژه صادراتی
 اطلاعات لازم دربارۀ مرز خسروی و امتیازات و امکانات آن
 وضعیت صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرز خسروی
 علت عدم فعالیت بعضی از صادرکنندگان وتولیدکنندگان دربازار عراق
 تعداد و اسامی بازارچه های مرزی ایران با عراق
 مزایا و معایب کالاهای ایرانی دربازارعراق و نظرمصرف کنندگان عراقی
 لیست کالاهای ممنوعه به عراق(توسط گمرک عراق)
 آشنایی با شهر مرزی و تجاری کلار در آنسوی مرز پرویزخان در اقلیم کردستان