ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل انواع تریلراز مرز پرویزخان به بغداد و شهرهای جنوب عراق

 

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این واحد ترخیصکاری هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد. وضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر می شود.

 

حمل ونقل کالا به عراق-حمل ونقل بارصادراتی به عراق-ارسال کالابه عراق-حمل ونقل کالای صادراتی به عراق-حمل کالا به عراق-ارسال کالا به عراق-حمل یکسره کالابه عراق-ترانزیت کالا به دهوک-ارسال کالای صادراتی به عراق-ترانزیت کالابه عراق-ترانزیت کالا به عراق-حمل یکسره کالا به عراق-ترانزیت کالابه دهوک-حمل یکسره کالاازایران به عراق-حمل یکسره کالااز ایران به کردستان عراق-حمل بارازمرزبه داخل عراق-حمل بارازمرزبه شهرهای عراق-حمل کالاازمرزبه شهرهای عراق-حمل کالا ازمرزبه بغداد-ترانزیت به عراق-ترانزیت کالا از مرز پرویزخان-ترانزیت کالا به اربیل-ترانزیت کالا به سلیمانیه-ترانزیت کالا ازمرز پرویزخان-حمل بار زمینی به عراق-حمل بار زمینی به اربیل-حمل بار زمینی به سلیمانیه-حمل بار زمینی به بغداد-ارسال کالا به عراق-ارسال کالا به بغداد-ارسال کالا به جنوب عراق-

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
1مرزپرویزخانبغدادتریلرکفی850.000 دینار1396.2.1
2مرزپرویزخانبغدادتریلرلبه دار850.000 دینار1396.2.1
3مرزپرویزخانبغدادتریلرچادری1.000.000 دینار1396.2.1
4مرزپرویزخانبغدادتریلریخچالدار1.150.000تا1.200.000 دینار1396.2.1
6مرزپرویزخاننجفتریلرلبه دار1.300.000 تا 1.350.000 دینار1396.2.1
7مرزپرویزخاننجفتریلرچادری1.300.000 تا 1.400.000 دینار1396.2.1
8مرزپرویزخاننجفتریلریخچالدار1.500.000 تا 1.600.000 دینار1396.2.1
9مرزپرویزخانکربلاتریلرکفی1.250.000تا1.300.000 دینار1396.2.1
10مرزپرویزخانکربلاتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
11مرزپرویزخانکربلاتریلرچادری1.300.000 تا1.400.000 دینار1396.2.1
12مرزپرویزخانکربلاتریلریخچال دار1.500.000 تا1.600.000 دینار1396.2.1
13مرزپرویزخانبعقوبهتریلرکفی800.000 تا 850.000 دینار1396.2.1
14مرزپرویزخانبعقوبهتریلرلبه دار800.000 تا850.000 دینار1396.2.1
15مرزپرویزخانبعقوبهتریلرچادری800.000 تا 850.000 دینار1396.2.1
16مرزپرویزخانبعقوبهتریلریخچالدار1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
17مرزپرویزخانموصلتریلرکفی1396.2.1
18مرزپرویزخانموصلتریلرلبه دار1396.2.1
19مرزپرویزخانموصلتریلرچادری1396.2.1
20مرزپرویزخانموصلتریلریخچالدار1396.2.1
21مرزپرویزخانحلهتریلرکفی1.150.000 تا1.200.000 دینار1396.2.1
22مرزپرویزخانحلهتریلرلبه دار1.150.000 تا1.200.000 دینار1396.2.1
23مرزپرویزخانحلهتریلرچادری1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
24مرزپرویزخانحلهتریلریخچالدار1.400.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
25مرزپرویزخانتکریتتریلرکفی1396.2.1
26مرزپرویزخانتکریتتریلرلبه دار1396.2.1
27مرزپرویزخانتکریتتریلرچادری1396.2.1
28مرزپرویزخانتکریتتریلرچادری1396.2.1
30مرزپرویزخانرمادیتریلرلبه دار1396.2.1
31مرزپرویزخانرمادیتریلرچادری1396.2.1
32مرزپرویزخانرمادیتریلرکفی1396.2.1
33مرزپرویزخانبصرهتریلرکفی1.750.000 تا1.800.000دینار1396.2.1
34مرزپرویزخانبصرهتریلرلبه دار1.750.000 تا1.800.000دینار1396.2.1
35مرزپرویزخانبصرهتریلرچادری1.800.000تا1.900.000 دینار1396.2.1
36مرزپرویزخانبصرهتریلریخچالدار1.800.000 تا2.000.000 دینار1396.2.1
37مرزپرویزخانکوتتریلرکفی1.250.000 تا1.300.000دینار1396.2.1
38مرزپرویزخانکوتتریلرلبه دار1.250.000 تا1.300.000دینار1396.2.1
39مرزپرویزخانکوتتریلرچادری1.300.000 تا1.400.000دینار1396.2.1
40مرزپرویزخانکوتتریلریخچالدار1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
41مرزپرویزخانعمارهتریلرکفی1.450.000 تا1.500.000دینار1396.2.1
42مرزپرویزخانعمارهتریلرلبه دار1.450.000 تا1.500.000دینار1396.2.1
43مرزپرویزخانعمارهتریلرچادری1.500.000 تا1.550.000 دینار1396.2.1
44مرزپرویزخانعمارهتریلریخچالدار1.500.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
45مرزپرویزخانناصریهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
46مرزپرویزخانناصریهتریلرلبه دار1.450.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
47مرزپرویزخانناصریهتریلرچادری1.500.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
48مرزپرویزخانناصریهتریلریخچالدار1.6500.000 تا1.700.000دینار1396.2.1
49مرزپرویزخانسماوهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000دینار1396.2.1
50مرزپرویزخانسماوهتریلرلبه دار1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
51مرزپرویزخانسماوهتریلرچادری1.550.000 تا1.600.000دینار1396.2.1
52مرزپرویزخانسماوهتریلریخچالدار1.600.000 تا1.700.000دینار1396.2.1
53مرزپرویزخاندیوانیهتریلرکفی1300000 تا1350000 دینار1396.2.1
54مرزپرویزخاندیوانیهتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
55مرزپرویزخاندیوانیهتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
56مرزپرویزخاندیوانیهتریلریخچالدار1.400.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1