ترخیص کاری پرویزخان خسروی

نرخ کرایه حمل انواع تریلر ازمرز خسروی به بغداد و شهرهای جنوب عراق

 

درمرزخسروی میتوان دو کامیون ایرانی را برروی یک کامیون عراقی بارگیری کرد،که هزینه حمل آن دوکامیون به مقدار زیادی ارزانتر تمام میشود تا اینکه بار یک کامیون ایرانی را بر روی یک کامیون عراقی بارگیری بشود.

جدول قیمتهای زیر،برای بارگیری یک کامیون ایرانی بر روی یک کامیون عراقی میباشد ولی نرخ بارگیری دو کامیون ایرانی بر روی یک کامیون عراقی  با نرخهای زیر متفاوت است که باید با رانندگان عراقی در این موردمذاکره وتوافق بشود.

تذکر: مبالغ کرایه حمل زیر مربوط به شرایط عادی بازار است و در شرایط غیرعادی که قیمتها نوسان بیشتری پیدا می کند این واحد ترخیصکاری هیچگونه مسئولیت رسمی، قانونی و حقوقی ندارد  وضمناً مبالغ کرایه برای شهر مرکز استان است و برای مناطق دورتر از مرکز استان به احتمال زیاد مبالغ کرایه بیشتر می شود.

 

 کلیدواژه ها:-حمل باربه عراق-حمل کالابه عراق-ارسال باربه عراق-ارسال کالابه عراق-حمل کالا به عراق-ترانزیت کالابه بغداد-حمل ونقل کالابه عراق-حمل کالاازایران به عراق-حمل کالای صادراتی به عراق-حمل بارصادراتی به عراق-ترانزیت کالا به بغداد-حمل ونقل کالا به عراق-حمل کالای تجاری به عراق-حمل کالای تجاری به بغداد-حمل کالای تجاری به جنوب عراق-ترانزیت کالا به عراق-ترانزیت به عراق-ترانزیت کالا بغداد-

ردیفمبدأمقصدنوع کامیونکرایه حملتاریخ درج قیمتتوضیحات
2مرزخسرویبغدادتریلرلبه دار700.000 دینار1396.2.1
3مرزخسرویبغدادتریلرچادری800.000 دینار1396.2.1
4مرزخسرویبغدادتریلریخچالدار1.000.000 دینار1396.2.1
5مرزخسروینجفتریلرکفی1.150.000 تا1.200.000 دینار1396.2.1
6مرزخسروینجفتریلرلبه دار1.1500.00 تا1.200.000 دینار1396.2.1
7مرزخسروینجفتریلرچادری1.200.000 تا1.300.000 دینار1396.2.1
8مرزخسروینجفتریلریخچالدار1.500.000 تا1.600.000 دینار1396.2.1
9مرزخسرویکربلاتریلرکفی1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
10مرزخسرویکربلاتریلرلبه دار1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
11مرزخسرویکربلاتریلرچادری1.250.000 تا1.300.000 دینار1396.2.1
12مرزخسرویکربلاتریلر یخچالدار1.500.000 تا1.600.000 دینار1396.2.1
13مرزخسرویبعقوبهتریلرکفی700.000 تا750.000 دینار1396.2.1
14مرزخسرویبعقوبهتریلرلبه دار700.000 تا750.000 دینار1396.2.1
15مرزخسرویبعقوبهتریلرچادری800.000 تا850.000 دینار1396.2.1
16مرزخسرویبعقوبهتریلر یخچالدار1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
17مرزخسرویموصلتریلرکفی1396.2.1
18مرزخسرویموصلتریلرلبه دار1396.2.1
19مرزخسرویموصلتریلرچادری1396.2.1
20مرزخسرویموصلتریلر یخچالدار1396.2.1
21مرزخسرویحلهتریلرکفی1.100.000 تا1.150.000 دینار1396.2.1
22مرزخسرویحلهتریلرلبه دار1.100.000 تا1.150.000 دینار1396.2.1
23مرزخسرویحلهتریلرچادری1.100.000 تا1.150.000 دینار1396.2.1
24مرزخسرویحلهتریلر یخچالدار1.400.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
25مرزخسرویتکریتتریلرکفی1396.2.1
26مرزخسرویتکریتتریلرکفی1396.2.1
27مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
28مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
30مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
31مرزخسرویتکریتتریلرچادری1396.2.1
32مرزخسرویرمادیتریلریخچالدار1396.2.1
33مرزخسرویبصرهتریلرکفی1.700.000 تا1.750.000 دینار1396.2.1
34مرزخسرویبصرهتریلرلبه دار1.700.000 تا1.750.000 دینار1396.2.1
35مرزخسرویبصرهتریلرچادری1.750.000 تا1.800.000 دینار1396.2.1
36مرزخسرویبصرهتریلر یخچالدار1.800.000 تا2.000.000 دینار1396.2.1
37مرزخسرویکوتتریلرکفی1.200.000 تا1.250.000 دینار1396.2.1
38مرزخسرویکوتتریلرلبه دار1.250.000 تا1.300.000 دینار1396.2.1
39مرزخسرویکوتتریلرچادری1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
40مرزخسرویکوتتریلر یخچالدار1.400.000 تا1.500.000 دینار1396.2.1
41مرزخسرویعمارهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
42مرزخسرویعمارهتریلرلبه دار1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
43مرزخسرویعمارهتریلرچادری1.500.000 تا1.550.000 دینار1396.2.1
44مرزخسرویعمارهتریلر یخچالدار1.500.000 تا1.600.000 دینار1396.2.1
45مرزخسرویناصریهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
46مرزخسرویناصریهتریلرلبه دار1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
47مرزخسرویناصریهتریلرچادری1.500.000 تا1.550.000 دینار1396.2.1
48مرزخسرویناصریهتریلر یخچالدار1.500.000 تا1.550.000 دینار1396.2.1
49مرزخسرویسماوهتریلرکفی1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
50مرزخسرویسماوهتریلرلبه دار1.400.000 تا1.450.000 دینار1396.2.1
51مرزخسرویسماوهتریلرچادری1.550.000 تا1.600.000 دینار1396.2.1
52مرزخسرویسماوهتریلریخچالدار1.600.000 تا1.700.000 دینار1396.2.1
53مرزخسرویدیوانیهتریلرکفی1.300.000 تا1.3500.000 دینار1396.2.1
54مرزخسرویدیوانیهتریلرلبه دار1.300.000 تا1.350.000 دینار1396.2.1
55مرزخسرویدیوانیهتریلرچادری1300000 تا13500000 دینار1396.2.1
56مرزخسرویدیوانیهتریلریخچالدار1350000 تا14000000 دینار1396.2.1