ترخیص کاری پرویزخان خسروی

گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی ایران به عراق ومراحل صدورآن

 

نخست گواهی مبدأ را تعریف نموده وسپس به تعریف گواهینامه شهادة منشأ میپردازیم

گواهی مبدأ یک سند بین المللی برای محموله های تجاری است که توسط اتاق بازرگانی تمام کشورها صادر میشود و مبدأ و مکان تولید یک کالا را گواهی میکند و به درخواست خریدار صادرمیگردد وبه زبان انگلیسی است وبه یک فرم وبه یک شکل در تمام کشورهای جهان صادرمیشود.

درتمام کشورهای جهان برای صدور گواهی مبدأ،ابتدا کل محموله تجاری باید گمرک بشود ویا باصطلاح اظهارگردد وتا موقعی که اظهارنامه گمرکی واسناد حمل آن به اتاق بازرگانی عرضه نگردد،اتاق بازرگانی به هیچ وجه گواهی مبدأ آن را صادر نمی کند.

شهادة منشأ درزبان عربی بمعنای گواهی مبدأ میباشد اما شکل وفرم سند چاپ شده آن به زبان عربی است وبعضی از موارد ومندرجات آن با گواهی مبدأ رایج در تجارت بین المللی که به زبان انگلیسی است فرق دارد و مقامات بازرگانی هردوکشور عراق وایران درباره فرم وشکل سند شهادة منشأ که به زبان عربی است وهمچنین شکل اجرایی آن توافق کرده اند ومشخصات وشرایط آن به قرار ذیل میباشد:

1-شهادة منشأ یک فرم وسند جاپ شده به زبان عربی است که توسط اتاق بازرگانی هرکدام از استانهای کشورایران میتواند صادرگردد.

2-برای صدور شهادة منشأ نیازی به ارائه اظهارنامه گمرکی و اسناد حمل نیست وحتی قبل ازتولید و یا بارگیری کالا وگمرک کردن آن نیز میتواند صادرگردد.

3- شهادة منشأ جای گواهی مبدأ را درتجارت بین دوکشور ایران وعراق گرفته است ودیگر نیازی به گواهی مبدأ به زبان انگلیسی نیست.

 

صدور شهادة منشأ برای کالاهای صادراتی به عراق،در چهار مرحله انجام میگیرد:

1- صدورفاکتورفروش،توسط فروشنده یا کارخانه ایرانی(فاکتورفروش باید در2 نسخه شبیه بهم وبه زبان عربی باشد).

2- صدور شهادة منشأ،توسط اتاق بازرگانی،براساس مشخصات وموارد مندرج در فاکتور فروش کارخانه یا شرکت.

3- تأیید شهادة منشأ توسط وزارت امور خارجه ایران.

4- تأیید شهادة منشأ در رایزنی بازرگانی سفارت عراق درایران.

تمامی این چهار مرحله در استان تهران در عرض یک روز میتواند انجام بگیرد،اما در شهرستانها مرحله اول و دوم میتواند در عرض یک روز انجام بگیرد ودرسفربه تهران درعرض یک روز دیگر، تأییدیه وزارت خارجه و رایزنی بازرگانی سفارت عراق اخذ میگردد.

 

توضیح مراحل چهارگانه صدور و اخذ گواهی مبدأ به شرح زیرمیباشد:

1- صدور فاکتور فروش کالای صادراتی توسط فروشنده یا کارخانه ایرانی:

فاکتورصادره نباید پیش فاکتور باشد بلکه باید فاکتورفروش قطعی بوده ودر دو نسخه کاملأ مشابه هم صادرگردند وحتی تاریخ وشماره نامه هر دونسخه نیز یکی باشد(فاکتور فروش حتماَ باید به زبان عربی باشد و اگر به زبان فارسی ویا انگلیسی باشد قابل قبول نیست).


شرایط ومشخصات مندرج درفاکتورفروش:


الف- مبلغ نهایی فاکتورفروش نباید از 100.000 (یکصد هزار) دلار بیشتر باشد.


ب- مشخصات وآدرس خریدار و فروشنده و کالا درفاکتورفروش قید شده باشد.


ج-  فاکتورفروش درسربرگ و مُهر شرکت فروشنده باشد + اسم وامضای مدیرعامل یا مدیر فروش.


د-  مشخصات نوع کالا (تعداد بسته بندی، قیمت واحد ومبلغ کل ذکر شود)  قیمت به دلارنوشته شود.


ر- تعداد و نوع کالا مطابق با سندثبت سفارش ومجوز واردات به عراق باشد.


س- کلیه اطلاعات میبایست به زبان عربی نگارش شود و باید از فونت های عربی استفاده شود.


ش- تاریخ فاکتور به میلادی باشد.

 ص- مهر اتاق بازرگانی + امضای آن را داشته باشد.

 

در صورتی که فروشنده ایرانی دارای سؤالات و ابهاماتی درباره فاکتور فروش وصدور شهادة منشأ باشد،میتواند ازاتاق بازرگانی استان خودش،که صادرکننده شهادة منشأ میباشد،بپرسد واطمینان پیدابکند.

 

2- صدور گواهینامه شهادة منشأ،توسط اتاق بازرگانی:

فروشنده ایرانی یا نماینده آن باید هر2 نسخه فاکتور فروش مهر وامضاء شده را به اتاق بازرگانی ببرد واز اتاق بازرگانی تقاضای صدورگواهینامه شهادة منشأ را بنماید.

اتاق بازرگانی نیزمطابق موارد ومندرجات درمتن فاکتورفروش اقدام به صدورشهادة منشأ به زبان عربی مینماید.

اصل و یا حداقل تصویر مجوز واردات کالا به عراق باید به رؤیت اتاق بازرگانی برسد.

اتاق بازرگانی یک نسخه از فاکتور فروش را در نزد خود نگه میدارد ونسخه دوم را تأیید ومهرنموده وبه فروشنده یا نماینده آن تحویل میدهد ونسخه دوم فاکتور فروش که توسط اتاق بازرگانی تأیید وممهور میگردد،به متقاضی عودت داده میشود، تا آن را بهمراه شهادة منشأ به وزارت خارجه وسپس به رایزنی بازرگانی عراق درتهران ببرد.

(لازم به ذکر است که اتاق بازرگانی استانهای کرمانشاه،ایلام وخوزستان اقدام به صدورشهادة منشأ به زبان عربی میکنند وممکن است که استانهای دیگرفقط به صدورگواهی مبدأ به زبان انگلیسی اکتفاء بکنند،که درهرصورت فروشنده ایرانی متقاضی صدور شهادة منشأ که در سایر استانهای کشور،بغیر از این سه استان اقدام به صادرات کالا به عراق مینماید باید دراین مورد از اتاق بازرگانی استان خودش سؤال بکند).

شهادة منشأ صادره علاوه برمُهررنگی باید دارای مُهربرجسته نیز باشد وگرنه موردقبول و پذیرش وزارت خارجه و رایزنی بازرگانی سفارت عراق درتهران قرار نمیگیرد.

زمان لازم برای صدورگواهینامه شهادة منشأ دراتاق بازرگانی کوتاه است وحداکثر درنیم تا یک ساعت انجام میگیرد.

 

3- تأیید گواهی مبدأ دروزارت امور خارجه ایران:

متقاضی پس از دریافت گواهینامه شهادة منشأ ونسخه فاکتور فروش،باید آنها را به بخش تأیید اسناد وزارت خارجه  در تهران ببرد و تأییدیه رسمی آنها را بگیرد(وزارت امور خارجه درمکان خود چند ساختمان و اداره مخصوص به خودش دارد که یکی از آنها بخش تأیید اسناد میباشد).

مدت زمان تأیید شهادة منشأ  در وزارت خارجه بسیار سریع انجام میگیرد و درهمانروزی که شهادة منشأ وفاکتور فروش  تحویل داده شود،بعد ازحدود یک ساعت تأیید رسمی گردیده وبه متقاضی تحویل داده میشود تا آن را به رایزنی بازرگانی سفارت عراق ببرد.

آدرس وزارت امور خارجه:

تهران – میدان امام خمینی(میدان توپخانه سابق)- ابتدای خیابان سپه- جنب اداره پست.

 

4- تأیید گواهی مبدأ یا شهادة منشأ در رایزنی بازرگانی سفارت عراق درتهران:

فروشنده پس از تأیید شهادة منشأ وفاکتورفروش از وزارت امور خارجه،باید آنرا به رایزنی بازرگانی سفارت عراق ببرد وتأیید رسمی بکند و رایزنی بازرگانی سفارت عراق بابت  تأیید رسمی هریک برگ سند،مبلغ 160(یکصدوشصت دلار)اخذ مینماید وبابت تأیید هر دو برگ 320 دلار از متقاضی اخذ مینماید وتأیید آن سریع وحداکثر درنیم ساعت انجام میگیرد.

لازم به ذکر است که رایزن بازرگانی سفارت عراق هزینه تأیید شهادة منشأ ویا هر نوع سند دیگری را فقط با اسکناس دلار دریافت میکند و اسکناس ریال ایران را نمی پذیرید،لذا متقاضی باید یا اسکناس دلار همراه داشته باشد ویا اینکه از صرافیهای نزدیک منطقه نسبت به تهیه اسکناس دلار اقدام بکند.

 

نشانی سفارت عراق:

تهران - میدان ولی عصر-جنب وزارت بازرگانی -پلاک 11640

  ایمیل: Tehranattach@yahoo.com

- شهادة منشأ تأییدشده پس از تأیید نهایی از رایزنی بازرگانی سفارت عراق باید توسط فروشنده یا خریدار به گمرک عراق در مرزتحویل داده بشود وسپس فروشنده با هماهنگی خریداراقدام به بارگیری کالا بنماید.

 

پایان

ترخیص کالای پرویزخان خسروی www.maleki-trading.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة منشأچیست-شهاده منشاء چیست-نحوه اخذشهاده منشاء-صدورگواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی به عراق-صدورگواهی مبدأ برای عراق-اخذ گواهی مبدأ برای عراق-اخذ گواهی مبدأ کالاهای صادراتی به عراق-نحوه اخذ گواهی مبدأ برای کالاهای صادراتی به عراق-نحوه اخذ شهاده منشأ کالاهای صادراتی به عراق-نحوه صدورشهاده منشأ کالاهای صادراتی به عراق-